Tõendite taotlejaile

Tervisetõend kõikide kategooriate mootorsõidukijuhi lubade taotlejale

Selleks on vaja:

 • täita tervisedeklaratsioon eelistatult digitaalselt www.digilugu.ee või paberkandjal (blanketi saab meie käest)
 • registreeruda õe vastuvõtule
 • võtta kaasa isikut tõendav pildiga dokument
 • tulla vastuvõtule söömata (vähemalt 3h), sest teeme veresuhkru analüüsi
 • kui kasutate prille või kuuldeaparaat võtke need kindlasti kaasa
 • tõendi eest on tasu 20EUR (digitaalne tervisedeklaratsioon)/ 25EUR (paberkandjal)

Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud RT I, 19.12.2017, 12

Tervisetõend relvaloa taotlejale

Selleks on vaja:

 • registreeruda õe vastuvõtule
 • võtta kaasa isikut tõendav pildiga dokument
 • võtke kaasa alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisparaat, proteesid jms
 • pöörduda psühhiaatri vastuvõtule( näit. Põhja- Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikusse, Paldiski mnt.52, reg. tel 617 2644;  617 2623)- vajaliku blanketi annab õde kaasa
 • pöörduda uuesti perearstikeskusesse lõpliku otsuse saamiseks
 • tõendi eest on tasu 25EUR 

Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded RT I, 26.03.2015, 12

Tervisetõend toidukäitlejast töötajale

 • esmakordsel tõendi vormistamisel on kohustuslik teha väljaheite mikrobioloogiline analüüs( nakkushaigused, mille suhtes tehakse uuring enne tööleasumist: salmonelloos, šigelloos, kampülobaktereneteriit). Analüüsi jaoks anuma saate osta apteegist. Märgistage anum nimelipikuga.
 • Tööandjal on õigus nõuda tööle asujalt nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimist ning vastava tõendi esitamist, kui eelmise tõendi väljastamisest on möödunud rohkem kui kaks aastat või tervisekontrolli läbimine ning uue tõendi väljastamine on töö iseärasuste tõttu põhjendatud
 • Tööandjal on õigus saata töötaja vastavalt riskihindamise tulemustele täiendavale tervisekontrollile nakkushaiguste suhtes
 • Esmakordsel  tõendi vormistamisel on vajalik  1 foto
 • Esmakordse tõendi vormistamise tasu on 45EUR.
 • Esmakordse tõendi väljastamise eest tasub reeglina patsient ise.
 • Tööandja rahastab töötaja täiendavat tervisekontrolli neil tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut

 Tervisetõend õpetajale, lasteasutuse-, hoolekande-, tervishoiutöötajale ja iluteenindajale

 • esmakordsel tõendi vormistamisel on tarvilik teha kopsudest röntgen, suunamise selleks saab meie õe käest
 • Tööandjal on õigus nõuda tööle asujalt nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimist ning vastava tõendi esitamist, kui eelmise tõendi väljastamisest on möödunud rohkem kui kaks aastat või tervisekontrolli läbimine ning uue tõendi väljastamine on töö iseärasuste tõttu põhjendatud
 • Tööandjal on õigus saata töötaja vastavalt riskihindamise tulemustele täiendavale tervisekontrollile nakkushaiguste suhtes
 • esmakordsel tõendi vormistamisel on vajalik 1 foto
 • tasu tõendi vormistamise eest 25EUR
 • esmakordse tõendi väljastamise eest tasub  patsient ise
 • Tööandja rahastab töötaja täiendavat tervisekontrolli neil tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut

Töötajate tervisetõendite väljastamine toimub vastavalt Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele

Väljavõte antud seadusest:

§ 13.  Töötaja, tööandja ja ettevõtja tervisekontroll nakkushaiguste suhtes
[RT I, 04.12.2015, 1 – jõust. 01.01.2017]

 (1) Tööandja on kohustatud tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut, nõudma tööle asujalt tervisetõendit nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta. Tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta on nõutav järgmistelt töötajatelt:
 1) toitu ja joogivett käitlevad töötajad ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega või nende käitlemisvahenditega kokkupuutuvad töötajad, samuti toidu ja joogivee käitlemisruume puhastavad töötajad, välja arvatud töötajad, kes töötavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.04.2004, lk 1–54) I lisas nimetatud valdkonnas, ning töötajad, kes töötavad valdkonnas, mis ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 852/2004 ning määruse nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), reguleerimisalas;
 2) loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega, välja arvatud loomapidajad, kes peavad põllumajandusloomi, et saada loomseid saadusi enda tarbeks;
 3) õpetajad ja lasteasutuse töötajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad;
 4) abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad;
 5) tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad;
 6) kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad;
 7) käesoleva lõike punktides 1–6 loetletud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad.

 (2) Tööle asuja esitab tööandjale nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta kirjaliku tervisetõendi, mida tööandja säilitab töösuhte kestuse jooksul ning vähemalt aasta pärast töösuhte lõppemist.

 (3) Tööandja ja füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud valdkonnas ning osaleb tööprotsessides, kus on mis tahes nakkuse otsese või kaudse ülekandumise oht, peab läbima tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes ning tal peab olema selle kohta tervisetõend.

 (4) Perearst või töötervishoiuarst teeb nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli ning väljastab selle kohta tervisetõendi tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 kohaselt.

 (5) Tööandjal on õigus nõuda tööle asujalt nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimist ning vastava tõendi esitamist, kui eelmise tõendi väljastamisest on möödunud rohkem kui kaks aastat või tervisekontrolli läbimine ning uue tõendi väljastamine on töö iseärasuste tõttu põhjendatud.

 (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud valdkonnas töötava isiku tervisekontroll toimub töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud alustel ja korras. Töötaja tervisekontrolli tegemisel arvestatakse vajaduse korral töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 8 lõike 3 alusel kehtestatud nõudeid.

 (7) Tööandjal on õigus saata töötaja vastavalt riskihindamise tulemustele täiendavale tervisekontrollile nakkushaiguste suhtes.
[RT I, 04.12.2015, 1 – jõust. 01.01.2017]